انگلستان coronavirus مرگ و میر افزایش یافته است 89 در 24 ساعت به 43,995 با توجه به آمار دولت.

بیشتر به شرح زیر...