انگلستان مرگ و میر از coronavirus افزایش یافته است 186 به 43,414 با توجه به آخرین آمار دولت.

بیشتر 1,006 نفر تست مثبت برای Covid-19 در 24 ساعت به 9 صبح تا روز جمعه وزارت بهداشت و مراقبت اجتماعی گفت.

بیشتر به شرح زیر...