مردم باید آماده لغو تعطیلات تابستانی خود را مت Hancock هشدار داد و گفت: "من فکر می کنم که یک واقعیت زندگی است."

پرسید: اگر در تابستان می تواند به طور موثر "لغو" برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به وزیر بهداشت پاسخ داد: "من فکر می کنم که به احتمال زیاد به این مورد است."

"من فکر می کنم بعید است که اسراف بین المللی تعطیلات می رویم که ممکن است برای تابستان امسال," او گفت: ITV در این صبح برنامه.

هیچ "تصمیم نهایی" گرفته شده بود در مورد اینکه آیا اجتماعی فاصله قوانین را باید حفظ شود در این کشور بود اما به احتمال بسیار زیاد.

بیشتر به شرح زیر...