دانلود کتاب پی دی اف tagged posts

مرکز دانلود انواع کتاب پولی

وی با اشاره به رد این لایحه برای گنجاندن بخشی از تعهدات وزارت فرهنگ و دستورالعمل های اسلامی در قبال وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اظهار داشت: اتفاق زیادی در این زمینه رخ نداده و امور به روال قبلی برگشته است. وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی همچنان در راس امور است.

وی افزود: اکنون تعدادی از آیین نامه های داخلی وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی باید تغییر کند و تعدادی از اختیارات باید به اتحادیه چاپخانه ها در تهران واگذار شود. زیرا اکنون تعریف قدرت اتحادیه دو مشکل دارد؛ اول اینکه در بسیاری از موارد ضعیف است و مشکل دیگر این است که در جایی که کمرنگ نشده است به دلیل عدم پیگیری کمرنگ می شود...

Read More