مت Hancock است با برخورد با دانشمندان برجسته هشدار داد که اواخر مستند "هزینه زندگی" و محدودیت های بلند در حال حاضر خطرات دوم اوج.

جان ادموندز عضو مشورتی حکیم کمیته گفت: تعدادی از عفونت بود و هنوز هم بیش از حد بالا و گفت: "اگر ما استراحت این بیماری همه گیر خواهد آمد واقعا سریع است."

و او اضافه کرد: "من آرزو می کنم ما رفته بود به مستند های قبلی – من فکر می کنم که هزینه های زیادی از زندگی متاسفانه."

اما وزیر بهداشت را تکذیب کرد هر دو اتهامات اصرار دارد: "ما در زمان تصمیم گیری درست در زمان مناسب."

بیشتر به شرح زیر...