مستقل استخدام خبرنگاران در سراسر جهان به شما به ارمغان بیاورد واقعا مستقل روزنامه نگاری. برای حمایت از ما لطفا در نظر گرفتن سهم.

بلند تاخیر گزارش به نفوذ روسیه در بریتانیا سیاست است منتشر شود قبل از مجلس می شکند تا برای تابستان در 22 ژوئیه هوش و کمیته امنیت اعلام کرده است.

این تصمیم به اتفاق آرا با نه عضو حزبی کمیته می آید یک روز پس از بوریس جانسون بود تحقیر شکست خود را انتخاب نامزد برای صندلی با نفوذ کمیته سابق وزیر کابینه کریس Grayling.

بیشتر به شرح زیر…