دبیر خانه Priti پاتل متهم کرده است یک گروه از کار نمایندگان مجلس از اقلیت های قومی از جمله دایان ابوت بودن “نژادپرستانه” برای اعتراض به نظرات او در مورد تجارب خود را از تبعیض است.

بیشتر به شرح زیر…