بقایای انسانی یافت شده در Portage la Prairie: RCMP

در 24 ژوئن در ساعت 9:30 pm #rcmpmb در پاسخ به یک گزارش یافت بشر همچنان در نزدیکی خیابان بیکر در Portage la Prairie. هویت ناشناخته باقی مانده است. RCMP و رئیس دفتر معاینات پزشکی ادامه به بررسی. به روز رسانی ارائه می شود به بررسی پیشرفت می کند.

— RCMP, Manitoba (@rcmpmb) 25 ژوئن سال 2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>