پانزده نفر از ماموران مجروح شدند و یک شب در روز چهارشنبه پس از یک حزب در Brixton در جنوب لندن فرود را به هرج و مرج ملاقات پلیس تایید کرده است.

افسران نامیده می شدند به سیسیلیا جاده, Lambeth در روز چهارشنبه به گزارش های متعدد از زیادی بدون مجوز رویداد موسیقی در خیابان.