مستقل استخدام خبرنگاران در سراسر جهان به شما به ارمغان بیاورد واقعا مستقل روزنامه نگاری. برای حمایت از ما لطفا در نظر گرفتن سهم.

تعداد افراد آلوده به ویروس coronavirus ارائه شده است که مخاطبین به بیمه خدمات درمانی تست و سیستم ردیابی در هفته دوم خود را از عمل کاهش یافت و به 4,366 از 5,407 در هفتۀ آمار و ارقام جدید از وزارت بهداشت و درمان را نشان داده است.

با این حال تعداد افراد خواسته خود جدا برای 14 روز پس از شناسایی به عنوان داشتن شده است در تماس نزدیک با افراد آلوده رز از 26,985 به 40,690 بیش از مدت مشابه.

بیشتر به شرح زیر…