یک بررسی از دو متر اجتماعی فاصله حکومت ممکن است در زمان تکمیل برای 4 جولای تاریخ برای پیشنهاد بازگشایی بارها و رستوران ها خیابان داونینگ نشان داده است.

بیشتر به شرح زیر…