بوریس جانسون گفته است که تخریب مجسمه به منزله “دروغ گفتن در مورد تاریخ ما” و آن را “مضحک و شرم آور” یک بنای تاریخی از وینستون چرچیل در حال حاضر در حال محافظت جلوتر از انتظار تظاهرات در این آخر هفته.

بیشتر به شرح زیر…