سابق کوبا Nigel Farage ترک پخش LBC با اثر فوری ایستگاه رادیویی اعلام کرده است.

یک سخنگوی ایستگاه رادیویی گفت: “Nigel Farage قرارداد با LBC است تا به زودی و پس از بحث و گفتگو با او Nigel پله از LBC با اثر فوری.

“ما از نایجل برای سهم عظیم او ساخته شده است به LBC و برای او آرزوی خوبی است.”

بیشتر به شرح زیر