کار رهبر آقا Keir Starmer و معاون آنجلا Rayner گرفته اند به زانو در همبستگی با “تمام کسانی که به مخالفت با ضد سیاه نژادپرستی”.

ارشد مخالفت نمایندگان مجلس اتخاذ موضع مترادف با سیاه زندگی مهم جنبش به عنوان تظاهر کنندگان در میدان پارلمان را به علامت جورج فلوید مراسم تشییع جنازه در 5 بعد از ظهر روز سه شنبه.

آن را پس از وستمینستر برگزار شد یک دقیقه سکوت برای فلوید که مرگ در مینیاپولیس بازداشت کرده که به موجب تظاهرات جهانی علیه سیستم نژادپرستی و خشونت پلیس.

رسمی خیابان داونینگ سخنگوی نشان داد که نخست وزیر و کابینه خود را در دقیقه سکوت اما بوریس جانسون گفته بود وزیران است “خیلی بیشتر به انجام این کار در از بین بردن تبعیض و ایجاد فرصت”.

بیشتر به شرح زیر…