وزیر بهداشت مت Hancock اعلام کرده coronavirus بررسی دوره تمدید خواهد شد از هر سه هفته برای هر ماه به عنوان وزرای ارزیابی اینکه آیا کاهش مستند محدودیت است که باعث این بیماری به گسترش است.

بیشتر به شرح زیر…