پلیس در انگلستان و ولز را صادر تقریبا 17,000 جریمه به اتهام نقض coronavirus مستند داده ها از ملی روسای پلیس اسلامی نشان می دهد.

15,552 مجازات ثابت اعلامیه (FPNs) ثبت شد توسط نیروهای انگلستان تا 25 مارس در حالی که 1,395 صادر شد در ولز.

پس از مستند اقدامات کاسته شد در 13 ماه مه در مجموع 841 جریمه شدند دست در انگلستان است.

بیشتر به شرح زیر…