سابق وزیر کابینه روری استوارت اعلام کرده است که خروج از این مسابقه برای تبدیل شدن به شهردار لندن سرزنش سال تاخیر مجبور شیوع کروناویروس.

بیشتر به شرح زیر…